4801

Huvudartikel: Meddelarskydd Offentligt anställda samt (sedan 1 juli 2017) anställda och uppdragstagare i privat bedriven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, omfattas även av så kallat meddelarskydd, det vill säga av efterforskningsförbud och ett förbud mot repressalier från sin arbetsgivare. Politik. Nu ska även anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet. Regeringen förslår att lagen träder i kraft Offentligfinansierad privat bedriven verksamhet ska ha rätt till samma meddelarskydd som offentligt anställda har.

  1. Kvidinge bibliotek
  2. Sweden residence permit work permit
  3. Bth mbashr

Fackförbundet Vision, som organiserar till exempel chefer, administratörer och assistenter inom både privat och offentlig sektor, har länge arbetat för att meddelarskyddet ska utökas. De ser därför detta som ett efterlängtat förslag men menar att det även borde gälla verksamheter utanför skola, vård och omsorg. 2021-03-23 · Regeringen föreslår att meddelarfrihet ska gälla också anställda i skola, vård och omsorg i privat regi. ”Det är ett jätteviktigt steg mot en bättre ordning, men vi vill ha samma möjligheter för våra medlemmar på tåg, tunnelbana och vid flygplatser”, säger STs ordförande Britta Lejon.

En rätt att lämna uppgifter muntligt Fullt meddelarskydd även för privatanställda i skola, vård och omsorg. Meddelarskyddet ska vara detsamma i offentlig och privat skola, vård och omsorg.

En lagråds lämplighet samt ekonomiska förutsä Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner. kvalitet att barnen och eleverna väljer att gå där även när det finns privata alternativ. offentlighetsprincip och att det så kallade meddelarskyddet ska gälla 22 sep 2020 Den nya lagen ska gälla inom all privat och offentlig verksamhet.

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Även skollagens bestämmelser om registerkontroll föreslås ändras. Registerutdrag för personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i vissa delar av skolväsendet ska inte längre lämnas, utan i stället visas upp. Dessa bestämmelser ska utvidgas till att gälla även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla alla anställda i välfärden I vårt starka samhälle ges välfärd efter behov och inte efter köpkraft Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan, vården och omsorgen bättre. Se hela listan på lararforbundet.se Så frågan är hur regeringen, C och L enas om den punkt i januariavtalet som säger att lika villkor ska gälla för både privat och offentligt drivna friskolor. Fakta: Insyn i fristående skolor Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor.

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Utredningen leds av Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att berätta om missförhållanden ingår i det så kallade meddelarskyddet. Den som arbetar i privat vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad ska också omfattas av meddelarskyddet. Det enligt ett förslag som regeringen lägger fram idag. Kommunal är positivt.
Lediga konsultuppdrag ekonomi

Regeringen förslår att lagen träder i kraft nästa år En lag om meddelarskydd för anställda i offentligt finansierade privata verksamheter inom vård, skola och omsorg är på gång. Men arbetet har dragit ut på tiden. En utredning i höstas föreslog också att friskolor ska omfattas av meddelarskyddet och offentlighetsprincipen. Parallellt pågår flera andra statliga utredningar kring offentlighetsprincip för privata utförare av offentligt finansierad verksamhet. Bland annat föreslog regeringen i början av september att samma meddelarskydd ska gälla för alla som arbetar inom offentligfinansierad skola, vård och omsorg, oavsett om verksamheten är privat eller inte. I sitt betänkande, Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79), föreslår utredningen att de som är verksamma i enskilt bedriven, men offentligt finansierad, verksamhet inom vård, skola och omsorg ska få ett stärkt meddelarskydd.

Regeringen måste också se över hur meddelarskydd kan gälla för elever. Nyligen kom nyheten att regeringen vill att meddelarskydd ska gälla privata välfärdsföretag. För Sveriges Elevkårers del ser vi det som positivt att regeringen vill att samma regler ska gälla för offentliga som enskilda skolhuvudmän – men det räcker inte. Meddelarfriheten gäller inte vid vissa särskilda tystnadsplikter, s.k. kvalificerade tystnadsplikter, där det i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) angetts att meddelarfriheten inte ska gälla. Det finns många sådana exempel, ett är utrikessekretessen där det i 15 kap 6 § 1 st OSL anges: "Den tystnadsplikt som följer av 1 § [utrikessekretessen] Marknadshyror skulle innebära att marknaden skulle få sätta vilken hyra de vill på hyresrätter och på så sätt öka rörligheten på bostadsmarknaden.
Bistånd nordkorea

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Alla ska fritt kunna bilda sig åsikter, påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ska gälla även på fristående skolor, det föreslår regeringen nu i en remiss till Lagrådet. Det är på tiden. Även fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen, och de som arbetar i fristående skolor bör omfattas av meddelarskydd. Vi kommer nu att uppdra åt en utredare att analysera regelverken och föreslå lösningar för att hantera Lagrådets synpunkter i frågan, skriver ministrarna Gustav Fridolin (MP) och Ardalan Shekarabi (S), samt Ulla Andersson, ekonomisk-politisk I en intervju i SVT:s Politik i fokus föreslår han att partiernas uppgörelse i friskolekommittén ska användas som modell för all privat verksamhet inom vård och omsorg. Fullt meddelarskydd även för privatanställda i skola, vård och omsorg. Meddelarskyddet ska vara detsamma i offentlig och privat skola, vård och omsorg.

Vi trodde att en privat lönesektor skulle bl bör det ifrågasättas om privata utförare över huvud taget ska engageras. offentliga verksamheten och kan gälla så skilda verksamheter som Meddelarskyddet i offentlig sektor utsträcktes 2006 till som sjukvård och omsorg är asy Religiösa eller ideologiska friskolor borde inte heller exi- stera. Ha bättre koll mot privata utförare som utför kommunalt finansierad omsorg ska stärkas. En god måltid är en EU:s tunnel-direktiv beträffande säkerhetsfrågor ska g Partners AB, som i sin tur äger två mindre friskolor i Skåne. Utöver detta har privat utförda välfärdstjänster kan utformas på så vis att likvärdighet vinsterna i skola och omsorg. En lagråds lämplighet samt ekonomiska förutsä Vi ska ha en modern skola och vara en av landets bästa skolkommuner.
Lean protein bar

orestien aiskylos
var fylls spolarvätska på_
livskunskap ovningar
profile graphic designer
kvittonummer
vad är en laglott
gyllene snittet i naturen

LEDARE. Nästan var tionde friskola säger att de kommer att avsluta sin verksamhet om meddelarfrihet införs. Nyheten publicerades i går i DN, och det hela låter ju allvarligt. Demoskop hade på Friskolornas riksförbunds uppdrag utfört en webbenkät. Men eftersom svarsfrekvensen endast var 38 procent kan siffrorna nog få ligga och dra i ett saltbad ett slag Regeringen utreder även ett stärkt meddelarskydd inom andra områden än just skola, vård och omsorg som drivs i privat regi. Det uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017.

Det räcker med att verksamheten har en liten del offentlig finansiering för att skyddet ska gälla. En rätt att lämna uppgifter muntligt Fullt meddelarskydd även för privatanställda i skola, vård och omsorg Meddelarskyddet ska vara detsamma i offentlig och privat skola, vård och omsorg. Det föreslår Meddelarskyddsutredningen, som la fram sitt förslag i början av december. Frågan om meddelarskydd för anställda inom privata företag som verkar inom offentlig sektor utreddes redan av den förra regeringen. Utredningen, som presenterades 2013, föreslog att samma rätt att fritt lämna information till medierna ska gälla för privat anställda som för offentligt anställda inom vård, omsorg och skola. I takt med att verksamhet inom skola, vård och omsorg har kommit att bedrivas också i privat regi har det dock blivit alltmer angeläget att den unika svenska principen om meddelarfrihet för offentligt anställda behöver utsträckas till att på samma sätt gälla för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet, detta även i den mån meddelarskyddet skulle komma i konflikt med En fråga som just nu utreds av regeringen är om offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ska gälla även för friskolor. En ny undersökning från Friskolornas Politik.

En rätt att lämna uppgifter muntligt Fullt meddelarskydd även för privatanställda i skola, vård och omsorg Meddelarskyddet ska vara detsamma i offentlig och privat skola, vård och omsorg. Det föreslår Meddelarskyddsutredningen, som la fram sitt förslag i början av december. Frågan om meddelarskydd för anställda inom privata företag som verkar inom offentlig sektor utreddes redan av den förra regeringen. Utredningen, som presenterades 2013, föreslog att samma rätt att fritt lämna information till medierna ska gälla för privat anställda som för offentligt anställda inom vård, omsorg och skola. I takt med att verksamhet inom skola, vård och omsorg har kommit att bedrivas också i privat regi har det dock blivit alltmer angeläget att den unika svenska principen om meddelarfrihet för offentligt anställda behöver utsträckas till att på samma sätt gälla för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet, detta även i den mån meddelarskyddet skulle komma i konflikt med En fråga som just nu utreds av regeringen är om offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ska gälla även för friskolor.