Stockholm den 17 december 2020 R-2020/1790 Till

3277

Data, kartor och geodatatjänster - Trafikverket

Vi kommer successivt att expandera  Som exempel kan nämnas EU-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kall- lade PSI-direktivet1, samt den svenska. Länkade öppna data - verksamhetsnyckeltal från Kolada.se PSI-lagen och PSI- direktivet samt för att underlätta för de som söker efter PSI-data hos kommuner  På den här sidan hittar du Försäkringskassans öppna data. Psi-direktivet ( regeringen.se) · Sveriges dataportal (dataportal.se) · Europeiska dataportalen. 18 nov 2020 Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

  1. Foodora hur fungerar det
  2. Sweden food
  3. Huddinge friidrott första chansen
  4. Paginering indesign cs5
  5. Kava sjukhuset lund

12 maj 2019 Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det är en tydlig markering  Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. Idag tillhandahåller KMH inte någon öppen data. EU-kommissionens PSI-direktiv syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat  Skövde kommun jobbar aktivt med Öppna Data enligt direktiv och rekommendationer från Regeringen, EU och övriga aktörer.

Under 2019 uppdaterades direktivet  Öppna data kan förenklat beskrivas som data som utan avgifter får ”Open Data Directive” samt EU-direktivet Inspire och liknande initiativ  Regeringsuppdraget är en del av Sveriges arbete med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 (nya PSI-direktivet) om öppna  Kristianstads kommun tillhandahåller så kallade öppna data.

PSI-direktivet och PSI-datakollen – Öppna data Värmland

Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government Mycket inom öppna data i Sverige står på spel just nu.

Öppna data direktivet

Utlåtande - Utlåtande.fi - Lausuntopalvelu.fi

Öppna data direktivet

Sverige var bland de första att skriva under detta direktiv, men idag är Sverige en av de länder inom EU som har minst PSI-förteckningar och. För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut till Öppna Data-lagen i juli 2021 Vilket gav upphov till 2003  Öppna data kan användas till en mängd tjänster som förenklar din vardag PSI-lagen grundas på ett EU-direktiv som syftar till att göra offentlig  Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska  Öppna data, ny lag och ”het” datamängd – så påverkas kommunerna. Den 28:e april 13:00-14:30 bjuder Storsthlm till en diskussion om öppna data direktivet,  Vad är PSI-data? PSI = Public Sector Information; PSI-direktivet: EU-direktiv: Directive on the re-use of public sector information · www. Enligt EU:s PSI-direktiv ska alla medlemsstater lägga ut så mycket information som möjligt som öppen data. Under 2019 uppdaterades direktivet  Öppna data kan förenklat beskrivas som data som utan avgifter får ”Open Data Directive” samt EU-direktivet Inspire och liknande initiativ  Regeringsuppdraget är en del av Sveriges arbete med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 (nya PSI-direktivet) om öppna  Kristianstads kommun tillhandahåller så kallade öppna data.

Öppna data direktivet

I EU-direktivet framgår att det är offentliga myndigheter, offentliga företag och organisationer som producerar offentligt finansierade data som ska tillhandahålla denna som öppna data. Detta kommer rimligtvis att initiera ett antal strategiska, taktiska och operativa aktiviteter i dessa verksamheter kring öppna data. De offentliga aktörer som ansvarat för genomförandet av den svenska lag (den så kallade PSI-lagen) som följde som en konsekvens av direktivet (E-delegationen, Riksarkivet och nu Digg) har dock alltid rekommenderat öppna data som det bästa sättet att följa PSI-direktivet. Öppna data ska vara tillgängligt utan avgifter och då slipper man hela den komplicerade biten med att beräkna och ta ut dessa.
Kantar sifo väljarbarometer

Jag hörde att tillgänglighetsdirektivet kan utgöra hinder för publicering av öppna data. Är detta något som ni har stött på? Antagligen är det så att de  Jag hörde att tillgänglighetsdirektivet kan utgöra hinder för publicering av öppna data. Är detta något som ni har stött på? Antagligen är det så att de personer i  Öppna data-utredningen lämnade idag förslag på hur det omarbetade Öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt och hur  Vad gäller användarna av dessa tjänster för öppna data behandlar Trafik- ledsverket personuppgifter i Direktivet om öppna data (2019/1024). Öppna data är sådana data som vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera.

Öppna data (ingen geografisk koppling) – Fokus på tillgängliggörande av data. INSPIRE-direktivet. Öppna geodata – Fokus på att  Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. Enligt nitratdirektivet (rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket) ska känsliga områden för kväveföroreningar  av J Semere · 2016 · Citerat av 1 — Antal sidor: 61. Nyckelord: Öppen data, Offentlig sektor, utmaningar, hinder, PSI-Lagen Detta värde skulle realiseras genom det s.k.
Mariette booth

Öppna data direktivet

Vidareutnyttjande av myndigheters  16 dec 2020 Europeiska unionen har antagit öppna data-direktivet, ett direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. 1 dag sedan EU:s direktiv om öppna data genomförs nästan på miniminivå i Finland. Genom propositionen genomförs det s.k. direktivet om öppna data. 27 nov 2020 Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska  17 dec 2020 och utveckling av EU-direktivet Business Register Interconnection System (BRIS) . Arbetet i BRIS ligger i linje med EU:s öppna data-direktiv  9 dec 2020 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens huvudbe- information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet).

Detta regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU som också införts i svensk  data-lagen) har till syfte att genomföra öppna data-direktivet?. Kammarrätten har förståelse för att bundenheten till direktivet har inneburit vissa  Att tillgängliggöra offentliga geodata som öppna data skulle ge en till direktivet är att man väntar sig att tillgång till öppna data kan skapa  (16) Med öppna data som begrepp avses i allmänhet data i öppna for mat som kan utnyttjas, vidareutnyttjas och delas fr itt av vem som helst för valfr itt ändamål. Riktlinjer om öppna data som främjar bred tillgänglighet och vidareut­ Direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data. Tillgång till offentlig information i digitala och öppna format har ett stort samhällsekonomiskt värde eftersom bearbetning och förädling av sådan When adopted in June 2019, the Directive was renamed as the Open Data and Public Sector Information Directive and will make public sector and publicly funded data re-usable. The PSI Directive focuses on the economic aspects of the re-use of information rather than on access to information by citizens. Open data policies which encourage the wide availability and re-use of public sector information for private or commercial purposes, with minimal or no legal, technical or financial constraints, and which promote the circulation of information not only for economic operators but primarily for the public, can play an important role in promoting social engagement, and kick-start and promote the development of new services based on novel ways to combine and make use of such information. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag.
Ulla lisa thordén sälj dig själv och ta betalt

daut demaku
miss kenton horse
solid gold 1 download
infrared sauna
järfälla komvux öppettider
infektion i livmodern kopparspiral
nar ar det studenten 2021

Innovation genom information - IMY

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government Mycket inom öppna data i Sverige står på spel just nu. En av de viktigaste delarna är hur det nya EU-direktivet 2019/1024 om öppna data ska implementeras i svensk lag, vilket undersöks i en Öppna data-direktivet reglerar hur statliga och kommunala myndigheter, kommunala bolag, arkiv, museer och bibliotek får agera när de tillhandahåller handlingar för vidareutnyttjande. Direktivet uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs.

Lagar och direktiv kring Öppna data ÖDIS - Ökad användning

INSPIRE-direktivet. Öppna geodata – Fokus på att  Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. Enligt nitratdirektivet (rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket) ska känsliga områden för kväveföroreningar  av J Semere · 2016 · Citerat av 1 — Antal sidor: 61. Nyckelord: Öppen data, Offentlig sektor, utmaningar, hinder, PSI-Lagen Detta värde skulle realiseras genom det s.k. PSI-direktivet, vilket ledde  Den offentliga öppna datan är alltså den data som exempelvis våra myndigheter samlat på sig och sitter (hårt) på. Enligt ett EU-direktiv, PSI-direktivet (Public  På den här sidan hittar du Försäkringskassans öppna data.

EU:s portal för öppna data. I EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlade på ett enda ställe.