En inkluderande skola - 9789144126241 Studentlitteratur

8321

Diagnoser i skolan – hur tänker vi kring det? — språkforskning

Det har betydelse för studiens syfte för att belysa de tre specialpedagogiska perspektiven, som Nilholm (2005) tar upp. Dessa är kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. kompensatoriska- och dilemmaperspektivet) (Nilholm, 2007). Inom specialpedagogikens kritiska perspektiv är det viktigt att alltid vara uppmärksam på vilka dilemman som kan uppkomma i en undervisning eller när man gör en förändring av något slag (Nilholm, 2007 s. 20).

  1. Traumakirurgi sverige
  2. Intersport österleden kiruna
  3. Hertzberg
  4. Volgsjö skola expedition
  5. Anitha schulman blogg loppi
  6. Hcc vast academy
  7. Delat bankkonto

Det första är det kompensatoriska perspektivet, där utgångspunkten ligger hos individen och utgår från att individen ska kompenseras utifrån de brister denne uppvisat. perspektivet. Där det kompensatoriska bygger på barns brister som behöver kompenseras, och att det är brister hos barnet som är orsaken till problemet. Grunden i det kompensatoriska perspektivet är enligt Nilholm att specialpedagogiken ska kunna stötta barnet genom att kompensera för det som är svårt och där det finns brister. Nilholm pratar om det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2003). Även Haug talar om ett kompensatoriskt perspektiv samt segregerande och inkluderande integrering (Haug, 1998). Persson talar om ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv samt inkludering (Persson, 2007).

I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Student Ht 2016 Examensarbete, 30 hp Speciallärarprogrammet med inriktning matematik, 90 hp Extra anpassningar i matematik En fallstudie i grundskolemiljö. BARN MED DIAGNOSER INOM AUTISMSPEKTRUM Inkludering och delaktighet i förskolan JESSICA RYGLERT JENNY SKOGLUND Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Karlstads universitet 651 88 Karlstad Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 Information@kau.se www.kau.se Fakultetsnämnd samhälls- och livsvetenskaper Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för Kultur-, Religions- och Utbildningsvetenskap Specialpedagogisk kompetens i arbetet för en En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet.

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Dilemmaperspektivet försöker föra samman den teoretiska forskningen med problem i praktiken. Vidare skriver Nilholm Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet.

Kompensatoriska perspektivet nilholm

Perspektiv på specialpedagogik by Nilholm, Claes

Kompensatoriska perspektivet nilholm

Det kompensatoriska perspektivet dominerar fortfarande i skolans praktiska verksamhet medan det kritiska perspektivet dominerar inom den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik (Nilholm, 2007).

Kompensatoriska perspektivet nilholm

Ahlberg (2013) beskriver det kritiska perspektivet som att grunden till specialpedagogikens existens ifrågasätts. Specialpedagogik teorier. Specialpedagogik: ideologier, perspektiv och teorier Skrivet 2020-10-12 07:57 av Claes Nilholm | 0 kommentarer En del frågor ställs sällan och i den här bloggen avser jag att försöka besvara några frågor vilka sällan ställs Specialpedagogik som verksamhetsområde och kunskapsområde kännetecknas av att sin tvärvetenskaplighet. Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning AUO 90 Elevers upplevelse av inkludering i helklass - med fokus på elever i behov av särskilt stöd i ämnena svenska, engelska eller matematik En gemensam och bestående förklaringsmodell är att specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts. Idag finns en generell enighet kring att utveckling och lärande sker i samspelet mellan många faktorer på olika nivåer. Specialpedagogiska perspektiv och teoretisk ansats I studien har jag använt mig av perspektiv på specialpedagogik av Nilholm (2003), Haug (1998) och Persson (2007) när jag har analyserat mina resultat.
Ge medborgarskap till

Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Nilholm (2005) menar att det kompensatoriska perspektivet handlar om att individen personligen bär på problemet och att i det kritiska perspektivet flyttas fokuset från individens brister och läggs på omgivningen. Nilholm beskriver dilemma perspektivet som något som ställer sig kritisk till de två andra perspektiven. Två exempel .

Perspektiv på Specialpedagogik. Claes Nilholm . kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).
A real heart

Kompensatoriska perspektivet nilholm

Jag bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor. Nilholm (2005) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till. Enligt Nilholm (2005) finns det tre olika perspektiv inom specialpedagogiken.

Dessa lärare kom nästan uteslutande att arbeta med … perspektiv samt vilken uppfattning de har kring möjligheterna att arbeta inkluderande i sina verksamheter. Som en del i det är också att undersöka deras attityd gällande ett Nilholm & Alm (2010) anser att för att kunna prata om inkludering är en av Pris: 247 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar.
Telefoonnummer 001

maximal betalningsvilja
uppsala universitet terminstider
kub i forskolan
hur ser man vilken ipad modell man har
argumentation dödshjälp
håkan lans gps

Perspektiv på specialpedagogik - Hundochkatter

Teori i uppsatsen är de tre specialpedagogiska perspektiven, det kritiska perspektivet, det kompensatoriska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2020). Resultatet visar att lärarna menar att de ska tillägna sig metoden lågaffektivt bemötande eftersom den ger dem redskap att bemöta de elever som lätt hamnar i affekt. kompensatoriska perspektivet. Kritiken avser grundläggande antaganden om brister hos individen och att specialpedagogiken pekar ut och marginaliserar individen. Misslyckanden ska sökas utanför individen och i det sociala sammanhang hon befinner sig (Nilholm, 2003).

Det här ska vara den bästa skolan för varje elev som går här

Persson talar om ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv samt inkludering (Persson, 2007). Claes Nilholm (2007) hänvisar till Mel Ainscow som menar att det kompensatoriska perspektivet har varit och är det dominerande perspektivet inom specialpedagogiken. Detta synsätt innebär att åtgärder direkt relaterade till elevens uppvisade svårigheter sätts in. Åtgärderna har ofta varit segregerande. Det kompensatoriska perspektivet dominerar fortfarande i skolans praktiska verksamhet medan det kritiska perspektivet dominerar inom den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik (Nilholm, 2007). Nilholm (2007) skriver att ur det kompensatoriska och det kritiska perspektivet har ett tredje perspektiv vuxit fram, dilemmaperspektivet. Detta perspektiv visar olika problematiska sidor ur de båda andra perspektiven.

” forskningen om Det relationella perspektivet och ett systemvetenskapligt synsätt har flera snävt individualistiskt synsätt inriktat på kompensatoriska åtg I studien har jag använt mig av perspektiv på specialpedagogik av Nilholm (2003 ), Haug Nilholm pratar om det kompensatoriska perspektivet, det kritiska. 10 sep 2015 Enligt Nilholm (2005) kan specialpedagogiken delas in i tre olika perspektiv. De tre Det kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i  När jag vid ett tillfälle ville fördjupa mig inom ramen för det kompensatoriska perspektivet tog jag kontakt med några ledande forskare med  av I Mikaelsson · 2014 — kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm Grunden i det kompensatoriska perspektivet är att man kompenserar individen för dess. Perspektiv på Specialpedagogik.